นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Triwit Rattanarojpong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  • โทรศัพท์ : 02-470-8937
  • อีเมล : triwit.rat@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์ (Genetic Mocrobiology)
เรื่องที่สนใจ
งานวิจัยเรื่องวัคซีน probiotics เอนไซม์ในอุตสาหกรรม
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิทยา อยู่สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 วิศิษฎ์ ทองคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 กัลยา หาญพิชาญชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 กษมา วงษ์ประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 นิจฉรา ทูลธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 กู้เกียรติ ทุดปอ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว อาจารย์ประจำคระสาธารณะสุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 นุชนภา ประทุมไชย อาจารย์ประจำคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 เสาวลักษ์ เนาวสาร อาจารย์ประจำคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2531 ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ โภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2543 ปริญญาโท แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
2552 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-07 09:41:09

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-09-12 15:03:44