นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Triwit Rattanarojpong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  • โทรศัพท์ : 02-470-8937
  • อีเมล : triwit.rat@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์ (Genetic Mocrobiology)
เรื่องที่สนใจ
งานวิจัยเรื่องวัคซีน probiotics เอนไซม์ในอุตสาหกรรม
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สิรินันท์ สุวรรณาภรณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ศยามล หงษ์ใจสี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 คัว ง็อก เลอ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 สุริยัน สุขติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 ชุติมา แก้วพิบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
08/12/2535 ปัจจุบัน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2531 ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ โภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2543 ปริญญาโท แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
2552 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-07 09:41:09

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-12-19 11:20:19