นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ศ.ดร. พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ศ.ดร. พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Prof. Pichet Limsuwan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ศาสตราจารย์ ระดับ 11
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
  • อีเมล : pichcetlaser@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
เรื่องที่สนใจ
งานวิจัยและพัฒนาทางด้านเลเซอร์, งานวิจัยทางด้านการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ, งานวิจัยทางด้านอัญมณี, งานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม และเกษตรกรรม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ESR Study of Spin-Hamiltonian Parameters and Crystal Field Energy Levels for the Low C3 Symmetry Fe3+ Centre in Green Sapphires Crystals and Powder งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Revelation of Causes of Colour Change in Beryllium-Treated Sapphires งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Surface morphology of submicron crystals in aluminum nitride films grown by DC magnetron sputtering งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วสันต์ ปินะเต อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 คมกริช โชคพระสมบัติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 สุทธิษา ก้อนเรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 ชานินทร์ ศรีสุวรรณสภา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิข์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย รักษาการแทนคณบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 สุชาติ โอษคลัง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 สิริยาภรณ์ แสงอรุณ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 วีระวุฒิ อรุณวรรธนะ อาจารย์ประจำประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 วสันต์ ไมอักรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 ชัยภัทร พลายบัว อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21/06/2521 ปัจจุบัน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศาสตราจารย์ ระดับ 11
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2512 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2521 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ Pennsylvania State University

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-07 09:41:09

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-12-19 11:44:09