นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ศ.ดร. พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ศ.ดร. พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Prof. Pichet Limsuwan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ศาสตราจารย์ ระดับ 11
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
  • อีเมล : pichcetlaser@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
เรื่องที่สนใจ
งานวิจัยและพัฒนาทางด้านเลเซอร์, งานวิจัยทางด้านการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ, งานวิจัยทางด้านอัญมณี, งานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม และเกษตรกรรม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ESR Study of Spin-Hamiltonian Parameters and Crystal Field Energy Levels for the Low C3 Symmetry Fe3+ Centre in Green Sapphires Crystals and Powder งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Revelation of Causes of Colour Change in Beryllium-Treated Sapphires งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Surface morphology of submicron crystals in aluminum nitride films grown by DC magnetron sputtering งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุชาติ โอษคลัง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 สิริยาภรณ์ แสงอรุณ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 วีระวุฒิ อรุณวรรธนะ อาจารย์ประจำประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 วสันต์ ไมอักรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 ชัยภัทร พลายบัว อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 เจษฎา จุรีมาศ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 กฤษณพงศ์ ลิ้มตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 ธนภัทร์ ดีสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 เพิ่มวัย ชัยนะกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10 รัฐชัย ปิ่นชัยพัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2512 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2521 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ Pennsylvania State University

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-07 09:41:09

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-09-12 15:30:33