นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Jirayut Euanorasetr
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ห้อง MI-304 ชั้น 3 อาคารจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
  • โทรศัพท์ : 02-470-9580
  • อีเมล : jirayut.eua@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์ (Genetic Mocrobiology)
สาขาจุลชีววิทยา สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
การใช้ประโยชน์จากเชื้อแอคติโนมัยซีท เช่น สารออกฤทธิ์ชีวภาพ โปรไบโอติกส์ ย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ชุติมา แก้วพิบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 ศาสตราวุธ ตุลาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 มัณฑนา แจ่มกลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาปรีคลินิก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 รชต มีดา เจ้าหน้าที่วิจัย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 นงพงา คุณจักร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/08/2559 ปัจจุบัน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2552 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
2559 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-07 09:41:10

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-12-19 11:09:30