นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. นงพงา คุณจักร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. นงพงา คุณจักร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Nongpanga Khunajakr
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
  • โทรศัพท์ : 02-470-8887
  • อีเมล : naongpanga.khu@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์ (Genetic Mocrobiology)
เรื่องที่สนใจ
Molecular genetic of Lactic acid bacteria, Antimicrobial compounds from microorganisms
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Characterization of the bacteriocin-like Substance from Lactococcus lactis subsp. lactis WX153 Against Swine Pathogen Streptococcus suis งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Screening and identification of lactic acid bacteria producing antimicrobial compounds from pig gastrointestinal tracts งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศาสตราวุธ ตุลาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 บัวสาย เพชรสุริยวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 สุนทรต์ ชูลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ทรรศิน ปณิธานะรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ทิฆัมพร กรรเจียก นักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
10 จันทร์จรัส วัฒนโชติ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
09/07/2530 ปัจจุบัน Department of Microbiology, Faculty of Science, King Mongkut's University of Technology Thonburi อาจารย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-07 09:41:10

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-09-12 15:55:19