นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Sukon Tantipaibulvut
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  • โทรศัพท์ : 02-470-8938
  • อีเมล : sukon.tan@mail.kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)
เรื่องที่สนใจ
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีการหมัก
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Efficiency Improvement of Bioactive Compounds Extraction from Cantaloupe and Muskmelon by Freezethawing and PEF งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Ethanol Production from Desizing Wastewater Using Co-Culture of Bacillus subtilis and Saccharomyces cerevisiae งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกผลไม้บางชนิด งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 ชุติมา แก้วพิบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 ศาสตราวุธ ตุลาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 นงพงา คุณจักร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 บัวสาย เพชรสุริยวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 จันทร์จรัส วัฒนโชติ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 นิตยา ไชยเนตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27/04/2536 06/02/2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาจารย์
06/02/2554 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2529 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ มหิดล
2534 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา มหิดล
2541 ปริญญาโท Engineering Biochemical Engineering University College London
2547 ปริญญาเอก Engineering Biochemical Engineering University College London

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-07 09:41:11

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-12-19 10:34:42