นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Sukon Tantipaibulvut
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  • โทรศัพท์ : 02-470-8938
  • อีเมล : sukon.tan@mail.kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)
เรื่องที่สนใจ
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีการหมัก
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Ethanol Production from Desizing Wastewater Using Co-Culture of Bacillus subtilis and Saccharomyces cerevisiae งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกผลไม้บางชนิด งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศาสตราวุธ ตุลาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 นงพงา คุณจักร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 บัวสาย เพชรสุริยวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 จันทร์จรัส วัฒนโชติ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 นิตยา ไชยเนตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 กรประภา กาญจนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/04/2536 07/02/2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาจารย์
07/02/2554 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-07 09:41:11

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-09-12 16:05:24