นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว สุธินี ชุติมากุลทวี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว สุธินี ชุติมากุลทวี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Suthinee Chutimakultawee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชารัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทวีสิทธิ์ ปัญญายง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 สุริยา คำกุนะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 สิทธิชัย พันชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 บัณฑิต ทิพย์เดช อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ภัทรา เอกประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 เอื้อมพร ทิพย์เดช อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 จินตนา แปบดิบ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ศราวุธ หล่อดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 อนุรักษ์ ไชยฮั่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-08-08 12:35:28

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-11-29 14:32:02