นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว สุธินี ชุติมากุลทวี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว สุธินี ชุติมากุลทวี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Suthinee Chutimakultawee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชารัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 พีรญา รัตนจันท์วงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ณัฐวุฒิ สมยาโรน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 วิราพร โชติปัญญา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 จิตรา ตีระเมธี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 กุลภักดิ์ กองสุวรรณกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 สุนทร สุขสราญจิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ อาจารยื มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ปิยะวดี โรหิตารชุน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 กัลยาพร กันอิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-08-08 12:35:28

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-08-08 12:38:25