นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ปิยะวดี โรหิตารชุน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ปิยะวดี โรหิตารชุน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Piyawadee Rohitarachun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054466666 ต่อ 1320
  • อีเมล : piyawadee.ro@up.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สิตา เทียนหวาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา
2 เกรียงศักดิ์ ฐานะกอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 จิตติมา กาวีระ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 คงอมร เหมรัตน์รักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 เยาวภา มูลเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 เยาวรัตน์ เม็งขาว อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 กฤตภัค งามวาสีนนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ธัญญารัตน์ อภิวงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สายชล สัตยานุรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-08-08 20:37:32

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-08-08 20:39:30