นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Anurat Funtungpom
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารยื
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชารัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 มนตรี ใจเยี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 สนธยา แพ่งศรีสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 ธีร์วรา แสงอินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
7 ปลูกเกษม ชูตระกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
8 อนุพงษ์ สมพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 อัมพร ดอนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 รัชนี ลือดารา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-08-08 20:42:16

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-08-08 20:44:32