นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. สุรีวัลย์ ดวงจิตต์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Sureewan Duangjit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
เรื่องที่สนใจ
ระบบนำส่งทางผิวหนัง ลิโพโซม นาโนเทคโนโลยี การออกแบบการทดลอง การหาสูตรที่เหมาะสมที่สุด พื้นผิวตอบสนอง นาโนเทคโนโลยีสำหรับเครื่องสำอาง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุชญา ผ่องใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 อลิษา กุลจันทะ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 อรอนงค์ สิงห์แอด นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 อชิดา จารุโชติกมล อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 พีรยา ศรีผ่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 ชื่นจิตร กองแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ธีรชัย เรืองบัณฑิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 นฤมล บำรุงสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2556 ปริญญาเอก เภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

สร้างโดย : Chewaphorn Chaiyaphan 2562-08-09 14:52:07

แก้ไขล่าสุดโดย : -