นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ฑิภาดา สามสีทอง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ฑิภาดา สามสีทอง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Thipada Samsrithong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การศึกษาย้อนหลังการได้รับยาที่มีแนวโน้มความไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ Beers 2015 และเกณฑ์ Start/Stop ในผู้ป่วยสูงอายุ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 คะนึงนิตย์ ชูช่วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 กิจจา สว่างเจริญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 กรวิทย์ อยู่สกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 อาภา เพชรสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : Chewaphorn Chaiyaphan 2562-08-09 15:22:06

แก้ไขล่าสุดโดย : Chewaphorn Chaiyaphan 2562-10-10 09:24:13