นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ฑิภาดา สามสีทอง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ฑิภาดา สามสีทอง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Thipada Samsrithong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การศึกษาย้อนหลังการได้รับยาที่มีแนวโน้มความไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ Beers 2015 และเกณฑ์ Start/Stop ในผู้ป่วยสูงอายุ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
7 กัมปนาท หวลบุตตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ยศนันท์ วีระพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 พุทธชา สอนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : Chewaphorn Chaiyaphan 2562-08-09 15:22:06

แก้ไขล่าสุดโดย : Chewaphorn Chaiyaphan 2562-10-10 09:24:13