นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. มัณฑนา แจ่มกลาง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. มัณฑนา แจ่มกลาง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Mantana Jamklang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาปรีคลินิก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาปรีคลินิก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาจุลชีววิทยา สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยชนิดของเชื้อจุลชีพก่อโรคเช่น แบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ และเชื้อวัณโรค การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคต่อสารต้านจุลชีพ การศึกษาความสัมพันธ์ของโฮสต์และเชื้อจุลชีพ โดยเฉพาะกลไกการทาให้เกิดโรคของเชื้อ Cryptococcus neoformans ที่ใช้ในการผ่าน Blood-Brain Barrier (BBB) โดยการใช้ ligands จากตัวเชื้อยึดเกาะกับตัวรับ (receptors)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 บัวสาย เพชรสุริยวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 ศิริโฉม ทุ่งเก้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 อภิรดี ปิลันธนภาคย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 อนุเทพ ภาสุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สุดสายชล หอมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ธารารัตน์ ชือตอฟ อาจารย์ประจำสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ธนัญชนก ไชยรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/12/2558 ปัจจุบัน สาขาวิชาปรีคลินิก สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์ประจำ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2541 ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2546 ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
2559 ปริญญาเอก Microbiology Ph.D. (Microbiology) University of California, Davis, USA

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-08-13 13:36:04

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-08-13 13:43:49