นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. เพิ่มวัย ชัยนะกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. เพิ่มวัย ชัยนะกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Poemwai Chainakun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การจำลอง X-ray power spectra ของกาแล็กซี่ NGC 7314 โดยใช้การแทรกสอดจากหลายแหล่งกำเนิด 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พิมพ์ทอง ทองนพคุณ อาจารย์คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
2 วสันต์ ปินะเต อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
3 คมกริช โชคพระสมบัติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 สุทธิษา ก้อนเรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5 ชานินทร์ ศรีสุวรรณสภา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิข์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย รักษาการแทนคณบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 สุชาติ โอษคลัง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 สิริยาภรณ์ แสงอรุณ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 วีระวุฒิ อรุณวรรธนะ อาจารย์ประจำประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 วสันต์ ไมอักรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2560 ปริญญาโท Physics M.Sc. (Physics) University of Bristol, U.K.
2560 ปริญญาเอก Physics Ph.D (Physics) University of Bristol, U.K.

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-08-13 15:07:41

แก้ไขล่าสุดโดย : -