นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. เพิ่มวัย ชัยนะกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. เพิ่มวัย ชัยนะกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Poemwai Chainakun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การจำลอง X-ray power spectra ของกาแล็กซี่ NGC 7314 โดยใช้การแทรกสอดจากหลายแหล่งกำเนิด 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธนภัทร์ ดีสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ศาสตราจารย์ ระดับ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 รัฐชัย ปิ่นชัยพัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 นุพันธ์ เขียวไม้งาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 นิวร ศรีคุณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ทรงวุฒิ ฉิมจินดา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 อรรถพล เชยศุภเกตุ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ธนัสถา รัตนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2560 ปริญญาโท Physics M.Sc. (Physics) University of Bristol, U.K.
2560 ปริญญาเอก Physics Ph.D (Physics) University of Bristol, U.K.

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-08-13 15:07:41

แก้ไขล่าสุดโดย : -