นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. วีณา รองจะโปะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. วีณา รองจะโปะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Wina Rongchapo
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
Residue and/or natural material Modification, Charatrization and Application (pollutant removal)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 ศิริพร ด่านคชาธาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 วิทยา อยู่สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 วิศิษฎ์ ทองคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 กัลยา หาญพิชาญชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 กษมา วงษ์ประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 นิจฉรา ทูลธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 กู้เกียรติ ทุดปอ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว อาจารย์ประจำคระสาธารณะสุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 นุชนภา ประทุมไชย อาจารย์ประจำคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาโท Environmental Health B.Sc. (1st Class Honors) (Environmental Health) Suranaree University of Technology (SUT)
2558 ปริญญาเอก Chemistry Ph.D. (Chemistry) Suranaree University of Technology (SUT)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-08-13 15:23:42

แก้ไขล่าสุดโดย : -