นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. วีณา รองจะโปะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. วีณา รองจะโปะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Wina Rongchapo
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
Residue and/or natural material Modification, Charatrization and Application (pollutant removal)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 รชต มีดา เจ้าหน้าที่วิจัย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 จันทรา อินทนนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 นุชจรินทร์ แกล้วกล้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ภาคภูมิ พระประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ปุญญิศา วัฒนะชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ปริยา ปะบุญเรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 กฤชณัท เอื้ออังกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ศิริโฉม ทุ่งเก้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาโท Environmental Health B.Sc. (1st Class Honors) (Environmental Health) Suranaree University of Technology (SUT)
2558 ปริญญาเอก Chemistry Ph.D. (Chemistry) Suranaree University of Technology (SUT)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-08-13 15:23:42

แก้ไขล่าสุดโดย : -