นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. วีณา รองจะโปะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. วีณา รองจะโปะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Wina Rongchapo
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
Residue and/or natural material Modification, Charatrization and Application (pollutant removal)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 สิรินันท์ สุวรรณาภรณ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 คัว ง็อก เลอ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 สุริยัน สุขติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 สืบตระกูล วิเศษสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 ศิริพร ด่านคชาธาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาโท Environmental Health B.Sc. (1st Class Honors) (Environmental Health) Suranaree University of Technology (SUT)
2558 ปริญญาเอก Chemistry Ph.D. (Chemistry) Suranaree University of Technology (SUT)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-08-13 15:23:42

แก้ไขล่าสุดโดย : -