นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลภักดิ์ กองสุวรรณกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลภักดิ์ กองสุวรรณกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Kunlaphak Kongsuwannakul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุนทร สุขสราญจิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ อาจารยื มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ปิยะวดี โรหิตารชุน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 กัลยาพร กันอิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 อักษราภัค ชัยปะละ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ถิรายุส์ บำบัด อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ทวีป มหาสิงห์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 นิศาชล พรหมรินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 วีระ เลิศสมพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 สุธินี ชุติมากุลทวี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2546 ปริญญาตรี Secondary Education B.Ed. in Secondary Education Chulalongkorn University, Thailand
2549 ปริญญาโท English M.A. in English Chulalongkorn University, Thailand
2560 ปริญญาเอก Education Ph.D. in Education University of Leicester, United Kingdom

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-08-13 15:55:09

แก้ไขล่าสุดโดย : -