นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลภักดิ์ กองสุวรรณกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลภักดิ์ กองสุวรรณกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Kunlaphak Kongsuwannakul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กฤษฎา แสนบัวคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 วินัย แสงแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 ขวัญจรัส เชิงปัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 นิกร มหาวัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 ธีรภัทร จิโน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 นัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 สิโรตม์ ทองสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 จาตุรันต์ จริยารัตนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 วัชระ แตงเทศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2546 ปริญญาตรี Secondary Education B.Ed. in Secondary Education Chulalongkorn University, Thailand
2549 ปริญญาโท English M.A. in English Chulalongkorn University, Thailand
2560 ปริญญาเอก Education Ph.D. in Education University of Leicester, United Kingdom

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-08-13 15:55:09

แก้ไขล่าสุดโดย : -