นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. พงค์ศักดิ์ ขุนแร่

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. พงค์ศักดิ์ ขุนแร่
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Pongsak Khunrae
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  • โทรศัพท์ : 024708939
  • อีเมล : pongsak.khu@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อาหารเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์ (Genetic Mocrobiology)
สาขาจุลชีววิทยา สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
อาหารสัตว์ อาหารสุขภาพ เอ็นไซม์ วัคซีน
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การศึกษาเพื่อหาแอนติเจนเพื่อการพัฒนาวัคซีนป้องกันการติเชื้อ Campyrobactor jejuni ในไก่โดยการใช้เทคนิค immunoproteomics 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การศึกษาการผลิตโปรตีน VP35, viral-IAP ของไวรัสโรคตัวแดงดวงขาว โปรตีน PPAF และ shrimp-IAP ของกุ้งโดยใช้ E.coli (ระยะ 1) 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การศึกษาการผลิตโปรตีน VP35, viral-IAP ของไวรัสโรคตัวแดงดวงขาว โปรตีน PPAF และ shrimp-IAP ของกุ้งโดยใช้ E.coli (ระยะ 2) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การศึกษาหน้าที่ของกรดอะมิโนใน secondary-binding site ของ Family 11 Xylanase (Xyn11A) จาก Bacillus Firmus K-1 ด้วยเทคนิค Site-Directed Mutagenesis งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การทดสอบพืชสมุนไพรต่อการมีฤทธิ์ขัดขวางปฏิสัมพันธ์ระหว่าง Plasmodium falciparum และโมเลกุลตัวรับของมนุษย์ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุรัตน์ หงษ์สิบสอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ศยามล หงษ์ใจสี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ชุติมา แก้วพิบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 ปิยะวรรณ นนตาบุญ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 ศาสตราวุธ ตุลาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/05/2548 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2549 ปริญญาโท - Structural Biology Imperial College London
2553 ปริญญาเอก - ชีวเคมี University of Cambridge

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-15 12:00:10

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-12-19 11:40:25