นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. พงค์ศักดิ์ ขุนแร่

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. พงค์ศักดิ์ ขุนแร่
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Pongsak Khunrae
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  • โทรศัพท์ : 024708939
  • อีเมล : pongsak.khu@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อาหารเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์ (Genetic Mocrobiology)
สาขาจุลชีววิทยา สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
อาหารสัตว์ อาหารสุขภาพ เอ็นไซม์ วัคซีน
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ จากไวรัส TiLV ในปลานิล 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การศึกษาการผลิตเอ็นไซม์ไซลาเนสทนร้อนในยีสต์เพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 Heparan sulphate on the surface of shrimp cells is a potential receptor for VP37 from White spot syndrome virus. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การทดสอบพืชสมุนไพรต่อการมีฤทธิ์ขัดขวางปฏิสัมพันธ์ระหว่าง Plasmodium falciparum และโมเลกุลตัวรับของมนุษย์ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การศึกษาเพื่อหาแอนติเจนเพื่อการพัฒนาวัคซีนป้องกันการติเชื้อ Campyrobactor jejuni ในไก่โดยการใช้เทคนิค immunoproteomics 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การศึกษาหน้าที่ของกรดอะมิโนใน secondary-binding site ของ Family 11 Xylanase (Xyn11A) จาก Bacillus Firmus K-1 ด้วยเทคนิค Site-Directed Mutagenesis 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การศึกษาการผลิตโปรตีน VP35, viral-IAP ของไวรัสโรคตัวแดงดวงขาว โปรตีน PPAF และ shrimp-IAP ของกุ้งโดยใช้ E.coli (ระยะ 2) 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การศึกษาการผลิตโปรตีน VP35, viral-IAP ของไวรัสโรคตัวแดงดวงขาว โปรตีน PPAF และ shrimp-IAP ของกุ้งโดยใช้ E.coli (ระยะ 1) 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 รจนา เชื้อโคกกรวด นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2 วินัฐ จิตรเกาะ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3 ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 บุษกร ชมเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 กมล ไม้กร่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 บัณฑิต ติรชุลี ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 กีรติ ตันเรือน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 ธีรวุฒิ ลาภตระกูล ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 ปัญชิกา จงจิตตาภิบาล นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 ธนาวุธ ศรีสุข นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/05/2548 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2549 ปริญญาโท - Structural Biology Imperial College London
2553 ปริญญาเอก - ชีวเคมี University of Cambridge

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-15 12:00:10

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-12-19 11:40:25