นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ศาสตราวุธ ตุลาผล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ศาสตราวุธ ตุลาผล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Sarttrawut Tulaphol
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  • อีเมล : Sarttrawut.tul@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงานทางเลือก
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
Biomass conversion to biofuels and chemicals
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เอื้ออาทร ราชจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 อรสา อินทร์น้อย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 สิริพิศ พิศชวนชม อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 ภัทราพร ศิริพิพัฒน อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 ทัศน์วรรณ แก้ววังชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 คงวิทย์ ประสิทธิ์นอก อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 เกรียงไกร พลหงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 จารุพักตร์ เทพแก้ว นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16/11/2561 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2559 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-15 12:00:11

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-09-12 16:23:54