นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย กริสเตียน ฟ. กวาฆารโด เยเบเนส

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย กริสเตียน ฟ. กวาฆารโด เยเบเนส
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Cristian F. Guajardo Yévenes
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: Researcher
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
  • อีเมล : cristian.gua@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมนาโน (Nano-Engineering)
เรื่องที่สนใจ
Systems engineering, Control engineering, Lab on a chip, Microfluidics
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Mathematical modeling of interdigitated electrode arrays in finite electrochemical cells งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กอบัว ไชยศิวามงคล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 อภิญญา นวคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 จันทร์จรัส วัฒนโชติ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 อรรถพล เชยศุภเกตุ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ธนัสถา รัตนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ณัฐพงษ์ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาโท Department of Electronics Electronic Engineering Universidad Técnica Federico Santa María

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-24 05:13:33

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-12-19 10:40:22