นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย กริสเตียน ฟ. กวาฆารโด เยเบเนส

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย กริสเตียน ฟ. กวาฆารโด เยเบเนส
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Cristian F. Guajardo Yévenes
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: Researcher
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
  • อีเมล : cristian.gua@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมนาโน (Nano-Engineering)
เรื่องที่สนใจ
Systems engineering, Control engineering, Lab on a chip, Microfluidics
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Mathematical modeling of interdigitated electrode arrays in finite electrochemical cells งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อำนาจ เรืองชัยวัตร อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2 จีรภัทร์ จอดนอก อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
3 ดวงเดือน เทพนวล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 รัฐพล มีลาภสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
5 หนึ่งฤทัย กาศสกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 สมัชญา มะลิวรรณ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 นครินทร์ แสงคำ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 ปิยพร ศรีสม รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 ศิริพร นิลาศทุกข์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 สุรชัย วงชารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาโท Department of Electronics Electronic Engineering Universidad Técnica Federico Santa María

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-24 05:13:33

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-08-30 13:24:50