นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. กรกันยา ประทุมยศ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. กรกันยา ประทุมยศ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Kornkanya Pratumyot
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  • อีเมล : kornkanya.pra@mail.kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อินทรีย์เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
เรื่องที่สนใจ
เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) เคมีเชิงโมเลกุลขนาดใหญ่ (Supramolecular Chemistry) การนำส่งยา (Drug & Gene Delivery) การกักเก็บและปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Encapsulation and Control Release)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ฐานิฏฐ์กานต์ ทวนไธสง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2 เพ็ญพร มีเงินลาด นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3 ชัยยุทธ ปิยวรนนท์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4 บุษบา บุญเซ่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ศุภนิมิต เจียมพานิชยกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 บุษกร ชมเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ปริญญา ชินดุษฎีกุล อาจารย์คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
8 พิมพ์ทอง ทองนพคุณ อาจารย์คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุพิชญา เหล่าทอง ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 ทัศนีธร ชื่นประทุม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
09/01/2560 ปัจจุบัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2552 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 ปริญญาโท Department of Chemsitry and Biochemistry Organic Chemistry The Ohio State University
2559 ปริญญาเอก Department of Chemistry and Biochemistry Organic Chemistry The Ohio State University

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-24 05:13:34

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-12-19 11:06:02