นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. กรกันยา ประทุมยศ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. กรกันยา ประทุมยศ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Kornkanya Pratumyot
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  • อีเมล : kornkanya.pra@mail.kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อินทรีย์เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
เรื่องที่สนใจ
เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) เคมีเชิงโมเลกุลขนาดใหญ่ (Supramolecular Chemistry) การนำส่งยา (Drug & Gene Delivery) การกักเก็บและปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Encapsulation and Control Release)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย รักษาการแทนคณบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 กมลวัช งามเชื้อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 เอื้ออาทร ราชจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 อรสา อินทร์น้อย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 สิริพิศ พิศชวนชม อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ภัทราพร ศิริพิพัฒน อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 ทัศน์วรรณ แก้ววังชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 คงวิทย์ ประสิทธิ์นอก อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 เกรียงไกร พลหงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
09/01/2560 ปัจจุบัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2552 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 ปริญญาโท Department of Chemsitry and Biochemistry Organic Chemistry The Ohio State University
2559 ปริญญาเอก Department of Chemistry and Biochemistry Organic Chemistry The Ohio State University

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-24 05:13:34

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-12-19 11:06:02