นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร.ขวัญเรือน ศรีนุ้ย ขวัญเรือน ศรีนุ้ย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร.ขวัญเรือน ศรีนุ้ย ขวัญเรือน ศรีนุ้ย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Khwanruan Srinui
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางนิเวศวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาทางทะเล
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางอนุกรมวิธานสัตว์
เรื่องที่สนใจ
Taxonomy, ecology and phylogenetic of zooplankton in Thai waters
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เหล็กไหล จันทบุตร อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(แขนงประมง) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 ปาณิสรา เทพกุศล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 กัมปนาท ปิยะธำรงชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 สุกัญญา เพ็งมา ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 วัลลภ ชุติพงศ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 ทิวา โอ่งอินทร์ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 วรเทพ มุธุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 อรัชพร อนุตริยะ นักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุเมตต์ ปุจฉาการ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ดวงทิพย์ อู่เงิน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
26/08/2533 26/08/2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2531 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคณะเกษตรศาสตร์บางพระ
2539 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2560 ปริญญาเอก Doctoral of Philosophy Planktology Hiroshima University

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-08-27 13:53:40

แก้ไขล่าสุดโดย : wiracha charoendee Charoendee 2563-01-23 11:01:48