นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร.จิตรา ตีระเมธี จิตรา ตีระเมธี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร.จิตรา ตีระเมธี จิตรา ตีระเมธี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. ๋๋Jittra Teerametee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางอนุกรมวิธานพืช
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
เรื่องที่สนใจ
ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนทะเล, แพลงก์ตอนทะเล
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กฤตภัค งามวาสีนนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ธัญญารัตน์ อภิวงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 สายชล สัตยานุรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ธิกานต์ ศรีนารา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 วราภรณ์ เรืองศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 สิงห์ สุวรรณกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ชูชัย สมิทธิไกร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ธีรวรรณ ธีระพงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27/08/2531 27/08/2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน บางแสน ชลบุรี 20131 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2532 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2541 ปริญญาโท ประมง สาขาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-08-27 14:35:49

แก้ไขล่าสุดโดย : -