นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร.จิตรา ตีระเมธี จิตรา ตีระเมธี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร.จิตรา ตีระเมธี จิตรา ตีระเมธี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. ๋๋Jittra Teerametee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางอนุกรมวิธานพืช
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
เรื่องที่สนใจ
ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนทะเล, แพลงก์ตอนทะเล
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ประชาคมโคพีพอดบริเวณบ้านปลาเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กฤษฎา แสนบัวคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 วินัย แสงแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 ขวัญจรัส เชิงปัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 นิกร มหาวัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 ธีรภัทร จิโน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 นัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 สิโรตม์ ทองสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 จาตุรันต์ จริยารัตนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 วัชระ แตงเทศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27/08/2531 27/08/2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน บางแสน ชลบุรี 20131 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2532 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2541 ปริญญาโท ประมง สาขาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-08-27 14:35:49

แก้ไขล่าสุดโดย : -