นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นายชนะ เทศคง ชนะ เทศคง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นายชนะ เทศคง ชนะ เทศคง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Chana Teskong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • อีเมล : chana@go.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ชีววิทยาบางประการ และชนิดอาหารในการอนุบาลกุ้งพยาบาลลายทาง Lysmata vittata (Stimpson, 1860) เบื้องต้น งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เหล็กไหล จันทบุตร อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(แขนงประมง) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 วรเทพ มุธุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 อุทัย โคตรดก อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
5 สิทธิศักดิ์ คำผา ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
6 ธันยกร ชลาลัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 วุฒิชัย แคนไชยวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 นันทพร สุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 อรวรรณ อรุณแสงสีสด อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27/08/2554 27/08/2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2546 ปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์บางพระ ประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-08-27 14:57:00

แก้ไขล่าสุดโดย : -