นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาวศิรประภา ฟ้ากระจ่าง ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาวศิรประภา ฟ้ากระจ่าง ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Siraprapa Fakrajang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • โทรศัพท์ : 0835792999
  • อีเมล : SiraprapaF@go.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร
เรื่องที่สนใจ
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม และการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนในระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิด
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เหล็กไหล จันทบุตร อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(แขนงประมง) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 สุเมธ ท่านเจริญ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 วรเทพ มุธุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 นันทพร สุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สุรพล ฉลาดคิด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ปรารถนา ควรดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ชนะ เทศคง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ขวัญเรือน ศรีนุ้ย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27/08/2554 27/08/2562 สถานีวิจัยชะอำ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา หมู่ ๓ ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2550 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง
2553 ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-08-27 15:09:38

แก้ไขล่าสุดโดย : -