นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางปรารถนา ควรดี ปรารถนา ควรดี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางปรารถนา ควรดี ปรารถนา ควรดี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Pratana Kuandee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • โทรศัพท์ : 089-9168586
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาทางทะเล
เรื่องที่สนใจ
หอยหวาน ปลาทะเลสวยงามในแนวปะการัง ปะการัง แมงกระพรุน
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เหล็กไหล จันทบุตร อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(แขนงประมง) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 ปาณิสรา เทพกุศล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 กัมปนาท ปิยะธำรงชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 สุกัญญา เพ็งมา ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 วรเทพ มุธุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สุเมตต์ ปุจฉาการ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ดวงทิพย์ อู่เงิน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ภควรรณ เศรษฐมงคล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 กฤติกา กาบพลอย อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
26/08/2535 26/08/2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา อ.เมือง ชลบุรี 20131 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2533 ปริญญาตรี เกษตร ประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์
2560 ปริญญาโท เทคโนโลยีการเกษตร เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-08-27 15:21:35

แก้ไขล่าสุดโดย : wiracha charoendee Charoendee 2563-06-03 18:41:27