นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย สุรพล ฉลาดคิด

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย สุรพล ฉลาดคิด
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Suraphol Chaladkid
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
ม้าน้ำ อวนจมปู สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เหล็กไหล จันทบุตร อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(แขนงประมง) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 ปาณิสรา เทพกุศล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 กัมปนาท ปิยะธำรงชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 สุกัญญา เพ็งมา ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 วรเทพ มุธุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 กฤติกา กาบพลอย อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 จิตรา จันโสด หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 จิรพรรณ ทองสร้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 นันทพร สุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27/08/2535 27/08/2562 169 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม. บูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี (20131) นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2533 ปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ (ประมง) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ภาคตะวันออก
2544 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-08-27 15:37:53

แก้ไขล่าสุดโดย : -