นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. อมรรัตน์ กนกรุ่ง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. อมรรัตน์ กนกรุ่ง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Amonrat Kanokrung
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
Cultivation of microalgae Zooplankton cultivation Carotenoid composition in marine microalgae and marine zooplankton
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เหล็กไหล จันทบุตร อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(แขนงประมง) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 ปาณิสรา เทพกุศล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 บุษกร ชมเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 กัมปนาท ปิยะธำรงชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 สุพิชญา เหล่าทอง ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 สุกัญญา เพ็งมา ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 วรเทพ มุธุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 กฤติกา กาบพลอย อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 จิตรา จันโสด หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27/08/2533 27/08/2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2531 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ สาขาพัฒนาส่งเสริมนิเทศศาสตร์เกษตร วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
2542 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2557 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-08-27 16:03:15

แก้ไขล่าสุดโดย : -