นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. SAKGASEM RAMINGWONG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-944125 ต่อ 317
  • อีเมล : sakgasem.ramingwong@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วสวัชร นาคเขียว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 วรพจน์ เสรีรัฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 วาปี มโนภินิเวศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ชวิศ บุญมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ณรงค์ เพชรชารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อรรฆพจน์ วงศ์พึ่งไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 อลงกต ลิ้มเจริญ แก้วโชติช่วงกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 โพธิ จ้าวไพศาล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 วริษา วิสิทธิพานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 กสิณ รังสิกรรพุม อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-03 11:48:07

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-03 12:09:42