นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. โพธิ จ้าวไพศาล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. โพธิ จ้าวไพศาล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. POTI CHAOPAISARN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-944125, 053-944183,053-944126 ต่อ 117
  • อีเมล : poti@eng.cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วสวัชร นาคเขียว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 วรพจน์ เสรีรัฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 วาปี มโนภินิเวศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ชวิศ บุญมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ณรงค์ เพชรชารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อรรฆพจน์ วงศ์พึ่งไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 อลงกต ลิ้มเจริญ แก้วโชติช่วงกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 วริษา วิสิทธิพานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 กสิณ รังสิกรรพุม อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-03 11:48:08

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-04 14:07:51