นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. วาปี มโนภินิเวศ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. วาปี มโนภินิเวศ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. WAPEE MANOPINIWES
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-944126 ต่อ 326
  • อีเมล : wapee.m@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วสวัชร นาคเขียว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 วรพจน์ เสรีรัฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ชวิศ บุญมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ณรงค์ เพชรชารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 อรรฆพจน์ วงศ์พึ่งไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อลงกต ลิ้มเจริญ แก้วโชติช่วงกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 โพธิ จ้าวไพศาล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 วริษา วิสิทธิพานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 กสิณ รังสิกรรพุม อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2550 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2552 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2559 ปริญญาเอก Faculty of Science and Technology Green Science and Engineering Sophia University, Japan

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-03 11:48:10

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-04 15:00:06