นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ดำรงศักดิ์ รินชุมภู

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ดำรงศักดิ์ รินชุมภู
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Damrongsak Rinchumphu
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0-5394-4157 ต่อ 120
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ไพทูรย์ อาลัย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ศิริศักดิ์ สรรพสาร นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 นพพร อินต๊ะชัย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 วัลลภ โคตรพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 อัศวิน สืบนุการณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 วัชเรศ แก่นบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 อิสรภาพ เอ็นดู อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8 กิตติชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9 ธรา ราษีนวล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 จุณจะรา ทุยไธสง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/08/2542 31/03/2551 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วิศวกร
31/03/2551 16/12/2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
16/12/2561 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2542 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548 ปริญญาโท School of Environment, Resources and Development Energy Asian Institute of Technology
2561 ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
2556 ปริญญาเอก Civil Engineering and Built Environment Civil Engineering and Built Environment Queensland University of Technology

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-03 11:48:13

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-04 16:18:48