นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ทรงยศ กิจธรรมเกษร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ทรงยศ กิจธรรมเกษร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. SONGYOT KITTHAMKESORN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : โรงประลองวิศวกรรมโครงสร้าง ห้อง 05-204C ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0-5394-4157 ต่อ 116
  • อีเมล : songyot@eng.cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
Transportation Network Modeling, Stochatic Travel Demand Modeling, Travel Demand Management, Route Choice Modeling, Public Transit, Rail System
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กิตติพงค์ คุณจริยกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 กัมปนาท สุขมาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ปรีดา พิชยาพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 นพดล กรประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ธีวรา สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2541 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering - Structural Engineering Asian Institute of Technology
2556 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering - Transportation Engineering Utah State University

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-03 11:48:13

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-04 16:23:53