นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. นพดล กรประเสริฐ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. นพดล กรประเสริฐ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. NOPADON KRONPRASERT
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0-5394-4157 ต่อ 109
  • อีเมล : nopkron@eng.cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการจราจรบนทางหลวง (Highway Safety and Operations) การออกแบบทางหลวง (Highway Geometric Design) วิศวกรรมควบคุมการจราจร (Traffic Engineering) การวางแผนและจัดการจราจรในแขตชุมชน (Urban Transportation Operations and Planning) ระบบการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation) การวางแผนและการตัดสินใจด้านการขนส่ง (Transportation Planning and Decision-making) การขนส่งแบบยั่งยืน (Sustainable Transportation) การสร้างแบบจำลองการขนส่งและการเพิ่มประสิทธิภาพ (Transportation Modeling and Optimization) การจัดการระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์เชิงสถิติ และการประยุกต์ใช้การคำนวณเชิงอัจฉริยะในด้านการจราจรและขนส่ง (Statistical and Data Analysis and Artificial Intelligence in Transportation Applications) .
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ไพทูรย์ อาลัย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ศิริศักดิ์ สรรพสาร นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 นพพร อินต๊ะชัย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 วัลลภ โคตรพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 วัชเรศ แก่นบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 อิสรภาพ เอ็นดู อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 กิตติชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8 ธเนศ เฮ่ประโคน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 สุดารัตน์ ปีนะภา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2546 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่ง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian Institute of Technology
2555 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่ง เวอร์จิเนียเทค Virginia Tech สหรัฐอเมริกา

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-03 11:48:14

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-05 10:39:55