นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. PREDA PICHAYAPAN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : อาคารบัณฑิตศึกษา ห้อง 17-201 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0-5394-4157 ต่อ 127
  • อีเมล : preda@eng.cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
Logistics Traffic Engineering Transportation Planning Tourism
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม "อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมระบบอาคาร " มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
5 ศิวา แก้วปลั่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 กิตติพงค์ คุณจริยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 กัมปนาท สุขมาก อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-03 11:48:14

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-05 10:42:17