นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. BHUDDARAK CHARATPANGOON
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0-5394-4157 ต่อ 122
  • อีเมล : bhuddarak.c@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม "อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมระบบอาคาร " มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
5 ศิวา แก้วปลั่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 กิตติพงค์ คุณจริยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 กัมปนาท สุขมาก อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2553 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Structural Engineering Asian Institute of Technology
2557 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Structural Engineering Kyoto University

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-03 11:48:15

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-05 11:01:25