นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. ไพศาล จั่วทอง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. ไพศาล จั่วทอง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. PAISAN JOURTONG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : อาคารวิศวกรรมสำรวจ ห้อง 08-204 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0-5394-4157 ต่อ 103
  • อีเมล : paisan.jourtong@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
งานวิจัยของอาจารย์ไพศาลมุ่งเน้นไปเชิงวัฒนธรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการใช้ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ผสมผสานกับความรู้ในเชิงวิศวกรรม
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม "อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมระบบอาคาร " มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
5 ศิวา แก้วปลั่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 กิตติพงค์ คุณจริยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 กัมปนาท สุขมาก อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-03 11:48:15

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-05 13:09:00