นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. ไพศาล จั่วทอง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. ไพศาล จั่วทอง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. PAISAN JOURTONG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : อาคารวิศวกรรมสำรวจ ห้อง 08-204 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0-5394-4157 ต่อ 103
  • อีเมล : paisan.jourtong@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
งานวิจัยของอาจารย์ไพศาลมุ่งเน้นไปเชิงวัฒนธรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการใช้ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ผสมผสานกับความรู้ในเชิงวิศวกรรม
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กิตติพงค์ คุณจริยกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 กัมปนาท สุขมาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ปรีดา พิชยาพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 นพดล กรประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ธีวรา สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ทรงยศ กิจธรรมเกษร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-03 11:48:15

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-05 13:09:00