นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. วสวัชร นาคเขียว

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. วสวัชร นาคเขียว
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. WASAWAT NAKKIEW
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-944125, 053-944183,053-944126 ต่อ 111
  • อีเมล : wasawat@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรพจน์ เสรีรัฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 วาปี มโนภินิเวศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ชวิศ บุญมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ณรงค์ เพชรชารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 อรรฆพจน์ วงศ์พึ่งไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อลงกต ลิ้มเจริญ แก้วโชติช่วงกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 โพธิ จ้าวไพศาล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 วริษา วิสิทธิพานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 กสิณ รังสิกรรพุม อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-03 12:03:58

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-03 13:07:35