นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. เกรียงไกร อรุโณทยานันท์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. เกรียงไกร อรุโณทยานันท์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. KRIANGKRAI ARUNOTAYANUN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-944156 ต่อ 102
  • อีเมล : kriangkrai@eng.cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
โลจิสติกส์ และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) การขนส่งสินค้า: อุปสงค์และพฤติกรรมองค์กรผู้ดำเนินการขนส่ง (Freight Transport Demand and Supplier Behaviour) การใช้พลังงาน ภายในห่วงโซ่อุปทานการขนส่งสินค้า ตลอดจนภายในอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และโครงข่ายการขนส่ง (Energy Consumption in Freight Transport Supply Chain; including Commercial and Residential Buildings and Transport Networks) การสร้างแบบจำลองและสถานการณ์จำลอง อุปสงค์การเดินทางและระบบโครงข่ายจราจร สำหรับการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า (Modelling and Simulation of Passenger and Freight Transport Demand and Traffic Network Systems) แบบจำลองพฤติกรรมการตัดสินใจ เน้นกลุ่มแบบจำลองอุปสงค์การเดินทางโดยพื้นฐานทางกิจกรรม และแบบจำลองทางเลือกแบบไม่ต่อเนื่องขั้นก้าวหน้า (Choice Behaviour Models; specialising in Activity-based Travel Demand Models and Advanced Discrete Choice Models)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม "อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมระบบอาคาร " มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
5 ศิวา แก้วปลั่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 กิตติพงค์ คุณจริยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 กัมปนาท สุขมาก อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-03 12:04:01

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-04 15:58:55