นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ. ชูโชค อายุพงศ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ. ชูโชค อายุพงศ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof. CHUCHOKE ARYUPONG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0-5394-4157 ต่อ 106
  • อีเมล : cendru1@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กิตติพงค์ คุณจริยกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 กัมปนาท สุขมาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ปรีดา พิชยาพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 นพดล กรประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ธีวรา สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ทรงยศ กิจธรรมเกษร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-03 12:04:05

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-04 16:17:27