นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Patiwet Wuttisarnwattana
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-942024
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering)
เรื่องที่สนใจ
Cryo-imaging, Medical Imaging, Digital Image Analysis, Digital Pathology, Biomedical Engineering
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สาคร เมฆรักษาวนิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 โรจนี ขุมมงคล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ภูวิศสรณ์ ภูมิสรณคมณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 นราศักดิ์ บุญเทพ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ต่อศักดิ์ สุนทรพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 จิราพร ไชยวงศ์สาย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 คมกริช มาเที่ยง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 สันติ พิทักษ์กิจนุกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สรรพวรรธน์ กันตะบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์? อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/06/2558 20/11/2560 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์
21/11/2560 ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
03/08/2562 ปัจจุบัน สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2549 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554 ปริญญาโท School of Engineering Biomedical Engineering Case Western Reserve University, USA
2558 ปริญญาเอก School of Engineering Biomedical Engineering Case Western Reserve University, USA

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-03 12:04:08

แก้ไขล่าสุดโดย : ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา 2563-01-02 20:35:56