นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Patiwet Wuttisarnwattana
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-942024
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering)
เรื่องที่สนใจ
Cryo-imaging, Medical Imaging, Digital Image Analysis, Digital Pathology, Biomedical Engineering
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทรงพล นามคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 ภัทราวัลย์ คำปลิว อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3 รัฐภูมิ วรานุสาสน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 สุนันท์ ธาติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 จิราพร พุกสุข มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 กันตินันท์ มากมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 กมลชนก กำเนิดนก บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ภัทราวัลย์ คำปลิว "อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ " มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
9 ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
10 ทรงพล นามคุณ "อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ " มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/06/2558 20/11/2560 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์
21/11/2560 ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
03/08/2562 ปัจจุบัน สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2549 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554 ปริญญาโท School of Engineering Biomedical Engineering Case Western Reserve University, USA
2558 ปริญญาเอก School of Engineering Biomedical Engineering Case Western Reserve University, USA

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-03 12:04:08

แก้ไขล่าสุดโดย : ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา 2563-01-02 20:35:56