นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. สุภารัตน์ อ่อนก้อน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. สุภารัตน์ อ่อนก้อน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Lecturer Su on
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 043 754 435
  • อีเมล : twin_petch@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กรรณิกา สุขงาม อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ศิรศาธิญากร จันทร์ขศิราพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ฉลวย มุสิกะ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 สุพัตรา ตะเหลบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ปภาศิริ บาร์เนท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ต่อนภา ผุสดี ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 แสงทิวา สุริยงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2562-09-11 10:44:57

แก้ไขล่าสุดโดย : -