นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว วิราพร โชติปัญญา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว วิราพร โชติปัญญา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Wiraporn chotpanya
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 0 5446 6666
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 พีรญา รัตนจันท์วงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ณัฐวุฒิ สมยาโรน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 จิตรา ตีระเมธี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 กุลภักดิ์ กองสุวรรณกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 สุนทร สุขสราญจิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ อาจารยื มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ปิยะวดี โรหิตารชุน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 กัลยาพร กันอิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 อักษราภัค ชัยปะละ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-09-11 14:11:46

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-09-13 15:48:31