นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ลักษณ์นารา ขวัญชุม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ลักษณ์นารา ขวัญชุม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof.Dr. laksanara khunchoom
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำภาควิชาจัดการสิ่งแวดล้อม
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • โทรศัพท์ : 063-7133888
  • อีเมล : laksanara.s@msu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรรณพ วงศ์เรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ประพนธ์ เขมดำรง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เสาหฤท นิตยวรรธนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 พิมพ์ลักษณ์ กิจจนะพานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ปฏิรูป ผลจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ดำรงศักดิ์ รินชุมภู อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 วจัสกร กาญจนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 Saksit Imman อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2562-09-11 14:24:25

แก้ไขล่าสุดโดย : -