นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Wiwan Sukcharoen Katkaew
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 0 5446 6666
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สิตา เทียนหวาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา
2 เกรียงศักดิ์ ฐานะกอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 จิตติมา กาวีระ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 คงอมร เหมรัตน์รักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 เยาวภา มูลเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 เยาวรัตน์ เม็งขาว อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 กฤตภัค งามวาสีนนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ธัญญารัตน์ อภิวงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สายชล สัตยานุรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-09-11 14:26:45

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-09-11 14:48:02