นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Wiwan Sukcharoen Katkaew
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 0 5446 6666
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เกริกขจร รื่นณรงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 ทรงศักดิ์ เสณีพงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 บัญชา สอนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 กัญญภา วงศ์ปัสสา รองผู้จัดการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
5 สุกัญญา งามชมภู ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6 กฤษฎา แสนบัวคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
7 ธนันชัย สิงห์มาตย์ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
8 ศิรินทร เลียงจินดาถาวร อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
9 วรพจน์ งามชมภู อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
10 ศิวดล กัญญาคำ อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-09-11 14:26:45

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-09-11 14:48:02