นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. กัลยา หาญพิชาญชัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. กัลยา หาญพิชาญชัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. kunya H
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการประจำหลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสาธารณะสุขศาสตร์
  • โทรศัพท์ : 043 754 353
  • อีเมล : nuch1003@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จีระเดช อินทเจริญศานต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2 สุธีรา อินทเจริญศานต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3 กัญญา กิ่งจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 ชาตรี เชิดนาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 สุรีรัตน์ สืบสันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 นราวุธ สินสุพรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 นภา วงษ์ศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8 อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9 สุจิตรา ผิวสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10 ไพลิน อำไพ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2546 ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา
2549 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
2556 ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2562-09-17 14:54:47

แก้ไขล่าสุดโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2563-09-16 14:07:32