นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. วิศิษฎ์ ทองคำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. วิศิษฎ์ ทองคำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof.Dr. wisit tongkum
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 043 754 353
  • อีเมล : wisit.t@msu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จีระเดช อินทเจริญศานต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2 สุธีรา อินทเจริญศานต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3 กัญญา กิ่งจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 ชาตรี เชิดนาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 สุรีรัตน์ สืบสันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 นราวุธ สินสุพรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 นภา วงษ์ศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8 อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9 สุจิตรา ผิวสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10 ไพลิน อำไพ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2546 ปริญญาโท สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
2558 ปริญญาเอก สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2562-09-17 15:04:49

แก้ไขล่าสุดโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2563-09-16 14:49:39