นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กรไชย พรลภัสรชกร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กรไชย พรลภัสรชกร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof.Dr. Kornchai Phornlaphatrachako
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำคณะบัญชี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 061-6465791
  • อีเมล : markarlington@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 ณัฏฐ์ ศรีเมืองทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ภควรรธก์ คูบุญญอารักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 กฤตยาวดี เกตุวงศา อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 อุเทน เลานำทา อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 ชัย วิชัยศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 บังอร สวัสดิ์สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 มณีจันทร์ มาสูตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 โอปอล์ รังสิมันตุชาติ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2562-09-17 18:06:38

แก้ไขล่าสุดโดย : -