นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. ARISARA CHAROENPANYANET
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-923580
  • อีเมล : arisara.cmu@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
– รีโมทเซนซิงประยุกต์ทางภูมิศาสตร์ (Applied Remote Sensing in Geography) – ภูมิสารสนเทศสุขภาพ (Health GIS) – การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ (Disaster Risk Management) – การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analysis)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 จุณจะรา ทุยไธสง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
3 ชวนพิศ จารัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 อำนวย วัฒนกรสิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 ยุพเยาว์ โตคีรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 ประดับ เรียนประยูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8 ฉัตรดนัย ไชยหาญ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 พสุ ปราโมกข์ชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 มัลลิกา ธีระกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-18 05:01:53

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-18 17:20:40