นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. พลภัทร เหมวรรณ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. พลภัทร เหมวรรณ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. PHONPAT HEMWAN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-943531
  • อีเมล : p.hemwan@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
– ภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนร่วม (Participatory GIS) – การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ (Disaster Risk Management)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 จุณจะรา ทุยไธสง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
3 ชวนพิศ จารัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 อำนวย วัฒนกรสิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 ยุพเยาว์ โตคีรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 ประดับ เรียนประยูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8 ฉัตรดนัย ไชยหาญ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 พสุ ปราโมกข์ชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 มัลลิกา ธีระกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-18 05:01:53

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-30 08:57:45