นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ชญาน์ทิพ อินสมพันธ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ชญาน์ทิพ อินสมพันธ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. CHAYATIP INSOMPHUN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-948237
  • อีเมล : chayatip.i@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นงพงา คุณจักร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ทิฆัมพร กรรเจียก นักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
4 นิตยา ไชยเนตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 พอจิต นันทนาวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 รณชัย ปรารถนาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-18 05:01:56

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-11-26 17:41:34