นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. สุทธิรา สุทธสุภา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. สุทธิรา สุทธสุภา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. SUTTHIRA SUTTHASUPA
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-948228
  • อีเมล : sutthira.s@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เปรม ทองชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 สุฐพัศ คำไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 พรสถิตย์ สุขชู อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 พรชัย ราชตนะพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ไพโรจน์ วิริยจารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 อรธิดา โกษาแสง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัศดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 จุฑาภรณ์ ชนะถาวร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ยุทธนา พิมลศิริผล อาจารย์, ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-18 05:01:57

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-30 12:09:03