นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. วรินพร กลั่นกลิ่น

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. วรินพร กลั่นกลิ่น
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. WARINPORN KLUNKLIN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-948272
  • อีเมล : warinporn.k@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สวามินี ธีระวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 จงกลณี จงอร่ามเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 กำธร พุทธิขจร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สุธาสินี ญาณภักดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ศศิธร วงศ์เรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 อุบลวรรณ อุโพธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 กฤตลักษณ์ ปะสะกวี นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
10 เกษม เชตะวัน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-18 05:01:58

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-30 13:26:09